Historia - zrealizowane dzialania

Poniżej przedstawiamy zrealizowane dzialania naszego oddziału. W związku ze zmiana strony www. wcześniejsze działania będziemy na bieząco uzupelniali.

 

Seminarium UDT Ostrów Wlkp. 7.02.2018 r.

Początek roku w oddziale kaliskim to już zwyczajowo spotkanie w UDT. Kolejne spotkanie odbyło się  w dniu 07.02.2018 i było poświęcone  zmianom  w przepisach bhp, które dotyczą również UDT. Powitał wszystkich  Dyrektor ostrowskiego oddziału UDT Pan Leszek Gliniany, który powiedział kilka słów wprowadzenia, następnie głos zabrał  Piotr Kaczmarek prezes kaliskiego oddziału OSPSBHP. Prezes oddziału wspomniał o ostatnim nadzwyczajnym zjezdzie  OSPSBHP  w Łysomicach koło Torunia na którym poza wyborami do Zarządu Głównego zatwierdzono propozycje zmian do Statutu Stowarzyszenia. Szczegóły na stronie OSPSBHP.                                                                                                                                                    Wykład rozpoczął Pan Krzysztof Usarek, który przedstawił zmiany w przepisach dotyczących BHP przy obsłudze wózków jezdniowych i transporcie bliskim w nawiązaniu do  rozporządzenie z 15 grudnia 2017 roku. Temat wzbudził duże kontrowersje, z sali posypał się grad pytań i wątpliwości, które nie do końca zostały wyjaśnione. Prawdopodobnie trzeba będzie wrócić do omówienia tych zmian. Nas pracowników służb bhp czeka dużo zadań; jak pracodawcom wytłumaczyć nowe wymagania, będzie potrzeba opracować nowe instrukcje dotyczące wózków widłowych itp.           

                                                                                                                 

   Po przerwie głos zabrał Pan Dariusz Bakalarz na temat odzyskiwania par paliw na stacjach paliw płynnych. Następnym prelegentem był Pan Radosław Noskowicz, który wprowadził słuchaczy w temat wymagań wobec przedsiębiorców odnośnie substancji zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. Następnym punktem seminarium było wystąpienie przedstawicieli Głównego Urzędu Górniczego. Wystąpienie zostało poświęcone warunkom pracy oraz zasadom BHP w górnictwie odkrywkowym i nie tylko, na terenie Wielkopolski (kopalnia soli Kłodawa, Kopalnie węgla brunatnego Konin). Co prawda w naszym rejonie nie ma tego typu zakładów, ale wydobywanie piasku z wyrobisk też może powodować wiele zagrożeń i pracownicy służb bhp powinni się przynajmniej orientować w temacie. Na końcu wystąpił Pan Jerzy Woźniak  przedstawiciel UDT. Wykład był poświęcony terminom odbiorów technicznych urządzeń podlegających UDT. Były to wykłady bardzo specjalistyczne , ale w dużej mierze dotyczące służb bhp. Należy się podziękowanie specjalistom – wykładowcom UDT za szczegółową i merytoryczna wykładnie nowych przepisów.

                                                                                                          Remigiusz Kołaski                                          

Oddział kaliski OSPSBHP

W dniu 15 września 2016r odbyło się  po przerwie letniej kolejne seminarium poświecone systemom bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjnym NUTRICJA Sp. z o.o. w Krotoszynie.

Zakład produkcyjny NUTRIKCJA zajmuje się produkcją mleka przeznaczonego do żywienia  niemowląt. Firma działa w kompanii Danone powiązana z innymi zakładami tego typu np. we Francji Holandii oraz  w Polsce w Opolu. Nie weszliśmy na oddziały produkcyjne bo z natury rzeczy naruszylibyśmy zasady higieny przy produkcji wyrobów dla matek i dzieci tych najmniejszych. Pani Dyrektor omówiła Politykę Bezpieczeństwa i Zdrowia obowiązującą w zakładzie. Kardynalne zasady; nie wykonuje prac do których nie mam uprawnień, nie eksploatuje niesprawnych maszyn i urządzeń, bezwzględnie stosuje zasady LOTO / zabezpie- -czenia pracownika od niesprawnych maszyn/, oraz zasady główne; prawidłowo stosuje środki ochrony indywidualnej, stosuje zgodnie z przepisami wyłączniki bezpieczeństwa, stosuje się do znaków ostrzegawczych i dbam o stanowisko pracy, wykorzystuje dostępne mi wyposażenie w celu ułatwienia sobie pracy i poprawy bezpieczeństwa, przemieszczam się w sposób bezpieczny. Niby nic nowego. Podkreślono jednak zdecydowane egzekwowanie  tych wymagań tak w zakresie wyróżnień i nagród jak działań dyscyplinujących od nagany do zwolnienia dyscyplinującego. Obiekty i pomieszczenia pracy które odwiedziliśmy były w dużym stopniu nasycone znakami instrukcjami i innymi rozwiązaniami uświadamiającymi obowiązek stosowania się do rygorów bezpieczeństwa ale i polityki jakości, polityki ochrony środowiska, oraz polityki bezpieczeństwa i zdrowia. Pani  Janyszek Grażyna – kierownik działu bhp w ciekawy sposób rozwinęła te zasady. Chwaliła się że kolejne audity te zewnętrzne ale i wewnętrzne pozwalają zmobilizować ludzi do przestrzegania zasad do tego stopnia że np. wzorce mycia rąk są przenoszone do warunków domowych.

Na zakończenie uczestniczyliśmy w zakładowych dniach bezpieczeństwa. Chętni z różnych wydziałów uczestniczyli w zdobywaniu punktów w zakresie realizacji zaleceń wynikających z poszczególnych polityk. Konkursy, rozwiązywanie zadań, zabawy, miały trwać do 15,30 żeby uczestniczyli w nich pracownicy II zmiany. I miały wyłonić zwycięzców dla których była przeznaczona główna nagroda - pobyt w Karpaczu dla 5 osób

To co nam pokazano i omówiono przekonuje że wyroby z tej firmy są wyprodukowane profesjonalnie przy zachowaniu najwyższych zasad higieny.

Warto zwiedzać takie zakłady, my pracownicy służby bhp, mimo że w naszych zakładach staramy się wdrażać to co najlepsze to od innych też możemy przejąć ciekawe i pożyteczne rozwiązania.

Henryk Karczowski

 

Seminarium w oddziale kaliskim w dniu 04 02 2016r

Zwyczajowo pierwsze spotkanie członków oddziału kaliskiego OSPSBHP odbyło się w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Ostrowie Wlkp. Tematów było dużo ale i zainteresowanie członków oddziału oraz osób z poza oddziału było większe  niż zwykle.

Spotkanie otworzył gospodarz UDT  Dyrektor Pan Leszek Gliniany. Zwrócił uwagę na zmiany przepisów prawnych dotyczących zagadnień na co dzień nie rozpatrywanych np. w temacie odnawialnych źródeł energii. Tematy te włączone zostały do obowiązków UDT  w zakresie ich kontroli, szkolenia i nadawania certyfikatów. Ciągle jednak należy przypominać problemy z wózkami widłowymi czy eksploatacją butli z gazem propan butan. I po to jest spotkanie z pracownikami służb bhp żeby wśród osób najbardziej zainteresowanych podzielić się wiedzą i doświadczeniem. Pani Ada Szychowska przedstawiła tematy jakimi zajmuje się UDT i zapraszała zainteresowanych na szkolenia.       

 

 

 

      

- Działania zrealizowane w 2015r

-W styczniu zorganizowaliśmy spotkanie wspólnie z UDT w tematach; zmiany ustawy o UDT, przykłady wypadków urządzeń pod dozorowych, zbiorniki na gaz, środki do  I pomocy.

-W kwietniu  odbył się Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy OSPSBHP w Borowiance

-W kwietniu wspólnie z PIP zorganizowaliśmy w firmie MAX – POL w Krotoszynie  seminarium w temacie; dobre praktyki w zakresie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, organizacja stanowisk dla osób niepełnosprawnych, prezentacja zakładu laureata konkursu „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”

-W kwietniu  w firmie Nestle w Kaliszu wspólnie z PIP i PSP  zorganizowaliśmy z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy konferencje w temacie; badania profilaktyczne lekarskie, program dofinansowanie przedsiębiorstw i pokazy ratownictwa pożarowego.

-We wrześniu wspólnie z PIP zorganizowaliśmy seminarium w tematach; badanie wypadkowe, orzecznictwo w sprawie wypadków, zmiany do przepisów o młodocianych

-W grudniu spotkanie w tematach; zatrudnianie obcokrajowców w tym szkolenia i postępowanie wypadkowe oraz sprawy bieżące w pracy służb bhp. Na zakończenie odbyło się spotkanie opłatkowe.

Plany na 2016r to znów 5 – 6 spotkań. Pierwsze z nich na styczeń już umówione wspólnie z naszym stałym partnerem Urzędem Dozoru Technicznego oraz na marzec wspólnie z PIP w temacie zmiany do Kodeksu pracy i innych przepisów nas dotyczących. Następne spotkanie będą dotyczyły tematów bieżących, takich jakie będzie zapotrzebowanie naszych członków. Do naszych spotkań wybieramy dobre firmy gdzie te rozwiązania są dobrze realizowane i nasi członkowie mogą coś ciekawego zobaczyć. Będziemy organizować prezentacje sprzętu behapowskiego, opracujemy aktualny wykaz wydanych przepisów prawnych z zakresu ochrony pracy